*ST中华A(000017)龙虎榜数据
代码 名称 最新价 涨跌幅 相关 换手率 流通市值 近1月上榜 近3月上榜 近6月上榜 近一个月涨幅 近三个月涨幅 近六个月涨幅 自选
  • 每日成交明细
  • 历次上榜后表现
  • 营业部买卖统计
  • 机构买卖统计
  • 数据揭秘
  • 最新公告
2020-05-11 星期一  类型:连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券
收盘价:2.65 元  涨跌幅:-4.33%   成交量(区间):4056.24万股  成交金额(区间):11098.53万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
37次 37.84%
356.44 3.21% 330.48 2.98% 25.97
2
1次 0.00%
307.61 2.77% 0.14 0.00% 307.47
3
36次 55.56%
185.82 1.67% 180.60 1.63% 5.22
4
4次 25.00%
177.88 1.60% 5.88 0.05% 172.00
5
1次 0.00%
136.52 1.23% 4.23 0.04% 132.29
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1
37次 37.84%
356.44 3.21% 330.48 2.98% 25.97
2
58次 29.31%
51.19 0.46% 191.93 1.73% -140.75
3
36次 55.56%
185.82 1.67% 180.60 1.63% 5.22
4
1次 0.00%
0.00 0.00% 146.90 1.32% -146.90
5
815次 27.48%
43.35 0.39% 127.37 1.15% -84.02
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 1258.82 11.34% 987.53 8.90% 271.29